ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

⇒ Βήμα 1ο : Επικοινωνία με το πελάτη.

Ενημερωνόμαστε και διαπιστώνουμε ποιες είναι οι ανάγκες σας, ώστε να μπορούμε να τις εκφράσουμε στο χώρο . Παράλληλα, αντλούμε πληροφορίες για τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της περιοχής μελέτης, τις ιδιομορφίες του οικοπέδου, καθώς και των όποιων άλλων παραγόντων εμπλέκονται στη μελέτη (π.χ. όροι δόμησης).

Βήμα 2ο : Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης.

Πραγματοποιούνται επισκέψεις και προμετρήσεις στο έργο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αποκλίσεις από τυχών υπάρχοντα σχέδια. Στην περίπτωση που πρόκειται να διαμορφώσουμε εκ νέου κάποιον υπάρχοντα χώρο, πραγματοποιούμε συστηματική αποτύπωση αυτού.

Βήμα 3ο : Αρχιτεκτονική προμελέτη (εναλλακτικές λύσεις).

Στην φάση αυτή επιλύονται τα βασικά  ζητήματα που άπτονται του έργου, καταλήγοντας στα βασικά του μέρη  με στόχο την εφαρμογή. Βάσει των δεδομένων που έχουμε συλλέξει στις προηγούμενες φάσεις εκπονούμε τα βασικά σχέδια των προτάσεων – λύσεων. Σε συνεννόηση με εσάς επιλέγουμε την πιο κατάλληλη λύση, ή πραγματοποιούμε τις απαραίτητες βελτιώσεις στις υπάρχουσες προτάσεις, ώσπου να οδηγηθούμε βαθμιαία στην τελική λύση.

Βήμα 4ο : Κατασκευαστικά Σχέδια – Μελέτη Εφαρμογής.

Η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής, εκπονείται σε  κάθε έργο της D-team. Δεν αποτελεί απλώς ένα σετ σχεδίων αλλά το οδηγό κατασκευής για την παράδοση ενός έργου αξιόπιστου, αισθητικά άρτιου και πλήρους. Συνοπτικά μία πλήρης μελέτη εφαρμογής εξασφαλίζει:

  • Αποφυγή λαθών αρχικής εκτίμησης που οδηγούν τελικά σε υπέρβαση του κόστους,
  • Αποφυγή παρερμηνειών της Σύμβασης και του Αντικείμενου Εργασιών,
  • Ομαλή εξέλιξη εργασιών,
  • Έγκαιρη περαίωση σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα,
  • Ικανότητα σωστής επίβλεψης του έργου,
  • Κατασκευή αντίστοιχη όπως τη φαντάστηκε ο πελάτης (Ιδιοκτήτης) και πλήρωσε γι’ αυτή,
  • Άρτιο και Αξιόπιστο Αποτέλεσμα,
  • Έγκαιρη παράδοση υλικών αφού οι τα υλικά είναι γνωστά από την αρχή του έργου,
  • Ομαλή Συνεργασία μεταξύ Ιδιοκτήτη και Αναδόχου,

Χωρίς την Μελέτη Εφαρμογής, κατά τη διάρκεια της κατασκευής προκύπτουν θέματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα. Αυτό πολλές φορές οδηγεί σε κακοτεχνίες, υπερβάσεις κόστους και αποσυντονισμό των συνεργείων.

Βήμα 5ο : Φωτορεαλιστικές Απεικονίσεις.

Αφού καταλήξουμε στην τελική πρόταση εκπονούμε όλα τα απαιραίτητα συμπληρωματικά της τρισδιάστατα – φωτορεαλιστικά σχέδια, ώστε να έχετε πλήρη και λεπτομερή εικόνα περί της λύσης που προτείνεται να υλοποιηθεί.